Braided Hair Large

Grade > Ms 65

 • 1852 1c Braided Hair Large Cent Pcgs Ms 65 Rb
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1851 N-18 Ngc Ms 64 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Reiver
 • 1854 Large Cent, Braided Hair, Pcgs Ms65 Bn Super Sharp, Nice Luster
 • 1847 N-27 R-4 Pcgs Ms 65 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1851 N-5 R-2+ Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1850 Braided Hair Large Cent Ngc Ms-65 1c Bn Brown Gem Unc L@@k Nowtrusted
 • 1847/1847 Braided Hair Large Cent, Repunched Date, N-1, R2, Pcgs Ms65bn
 • 1853 N-9 R2 Pcgs Ms65bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1851 N-8 R-3 Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-3 Pcgs Ms 65 Bn Tcc#2 Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1856 Upright 5 Braided Hair Large Cent Ngc Ms 65 Bn Greenie
 • 1853 1c Braided Hair Large Cent Pcgs Ms 65 Bn
 • 1856 N-14 Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Tucker
 • 1850 Braided Hair Large Cent, N-15, Pcgs Ms65+bn Cac, Choice
 • 1853 1 C Braided Hair Large Cent Pcgs Ms65 Rb
 • 1850 N-25 R-4- Pcgs Ms 65 Rb Cc#3 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1850 N-7 Pcgs Ms 65 Rb Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1850 N-15 Pcgs Ms 65 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1847 N-1 R-2 Pcgs Ms 65 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1855 N-1 Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Goodridge
 • 1850 N-25 R-4 Pcgs Ms 65 Rb Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1852 N-22, 9 Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1853 N-27 Pcgs Ms 65 Bn Tcc#1 Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Twin Leaf
 • 1856 Ngc Ms 65 Bn Slanted 5 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1847 N-14 R3 Ngc Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Newman
 • 1852 Braided Hair Large Cent Ngc Ms-65+ Plus Cac 1c Bn Brown Gem Trusted