Braided Hair Large

Year > 1845

  • 1845 Braided Hair Large Cent, Rare N-7, R5, F-vf
  • 1845 N-8 Braided Hair Large Cent Coin 1c
  • 1845 Braided Hair Large Cent, N-9, Au-unc, Ex Grellman
  • 1845 Braided Hair Large Cent, N-12, R. 3, Lustrous Au, Blunt Strike