Braided Hair Large

Year > 1851

 • 1851 Braided Hair Large Cent, N-19, R3, Unc
 • 1851 Braided Hair Large Cent, Rare N-40, R5, F
 • 1851 Large Cent, Braided Hair, Nice Choice Au++ Early Copper
 • 1851 N-8 R-3 Pcgs Ms 65 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • Pcgs Ms64 Rb 1851 Braided Hair Large Cent Beautiful Red Brown Gem
 • 1851 Braided Hair Large Cent, Scarce N-34, R. 4, Nice Vf
 • 1851 Large Cent, Braided Hair, Choice Au Early Copper
 • 1851 Liberty Head Braided Hair Large Cent 1c
 • 1851 Braided Hair Large Cent - Make Us An Offer! #w5913 Zxcv
 • 1851 N-7 Pcgs Ms 63 Bn Cac Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1851 N-8 R-3 Pcgs Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1851 Large Cent Braided Hair 1c Penny Copper High Grade (c118)
 • 1851 Large Cent, Braided Hair, Very Sharp Gem Bu++ Copper, Tough This Nice
 • 1851 Braided Hair Large Cent, Scarce N-27, R. 4, Xf-au Detail
 • 1851 Large Cent, Braided Hair, Sharp Gem Bu++, Tough This Nice
 • 1851 Braided Hair Large Cent, Rare N-40, R. 5, Vf
 • 1851 N-5 R-3 Anacs Ms 63 Bn Cc#7 Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1851 N-1 R-3 Pcgs Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c
 • 1851 N-17 Ngc Ms 63 Bn Braided Hair Large Cent Coin 1c Ex Reiver
 • 1851 1c Ngc Ms 62 Bn (n-7) Braided Hair Large Cent